Avtalsregler

Dessa allmänna villkor gäller från och med 2018-01-01

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos CrossFit Ljusdal (CI Athletics AB) mellan den person (nedan benämnd ”Medlem”) som står namngiven i avtalet, till vilket nedan beskrivna villkor utgör en integrerad del, och det bolag som avtalet avser (nedan kallat ”CrossFit Ljusdal”). Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som CrossFit Ljusdal erbjuder, såsom personlig träning.

2. Medlemskap

2.1 Medlemskap hos CrossFit Ljusdal kan sökas av person som

– är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare,

– är minst 14 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande, (barn under 14 år får vistas i träningsanläggningen under förmyndares uppsyn. Se avsnittet ”Barn och barnvagnar”) och har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av CrossFit Ljusdals personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

2.2 Medlemskap söks personligen hos CrossFit Ljusdal efter att information om CrossFit Ljusdals medlemskap och träningsmöjligheter erhållits i form av muntlig förklaring från CrossFit Ljusdals personal och/eller skriftlig dito. Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som medlemmen bundit sig till, vilken också är angiven i medlemsavtalet.

2.3 CrossFit Ljusdal erbjuder medlemskap med olika bindningstider och träningsmöjligheter. Omfattningen av CrossFit Ljusdals olika medlemskapsformer, och avgifterna för dessa, framgår av CrossFit Ljusdals vid var tid gällande beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista.

2.4 Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap till att omfatta en högre nivå enligt CrossFit Ljusdals vid var tid gällande utbud för olika medlemskap. Vid uppgradering skall medlemmen fortsättningsvis erlägga månadsavgiften för den högre nivån enligt CrossFit Ljusdals vid var tid gällande prislista. Sker uppgradering under bindningstiden, och har medlemmen erlagt avgifterna i förskott för hela medlemskapsperioden, skall medlemmen, för återstoden av bindningstiden, kontant erlägga skillnaden mellan månadsavgifterna för den tidigare nivån och den nya nivån enligt CrossFit Ljusdals vid var tid gällande prislista.

3. Medlemmens ansvar

3.1 Medlemmen förbinder sig

– att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom uppvisande av giltig legitimation innan träning eller aktivitet påbörjas i CrossFit Ljusdals lokaler,

– att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i CrossFit Ljusdals träningscenter,

– att ta del av och följa CrossFit Ljusdals vid var tid gällande säkerhets -och ordningsregler,

– att följa anvisningar som ges av CrossFit Ljsudals personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,

– att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i CrossFit Ljusdals träningscenter,

– att fortlöpande underrätta CrossFit Ljusdal om missnöje med rådande förhållanden på CrossFit Ljusdals träningscenter och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden.

3.2 Medlemmen är väl införstådd i att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

4. CrossFit Ljusdals ansvar

4.1 CrossFit Ljusdal ska avråda medlemmen från träning som CrossFit Ljusdals personal bedömer kan innebära risk för ohälsa eller skada för medlemmen.

4.2 CrossFit Ljusdal ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför CrossFit Ljusdals kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på CrossFit Ljusdals träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

4.3 CrossFit Ljusdal ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i CrossFit Ljusdals träningscenter.

4.4 CrossFit Ljusdal ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i CrossFit Ljusdals träningscenter. CrossFit Ljusdal ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av CrossFit Ljusdals personal, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter.

5. Träning på CrossFit Ljusdal

5.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos CrossFit Ljusdal och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet och/eller enligt CrossFit Ljusdals vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om CrossFit Ljusdals vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i CrossFit Ljusdals träningscenter eller på hemsidan (http://www.crossfitljusdal.se)

5.2 Genom detta avtal så godtar medlemmen att CrossFit Ljusdals öppettider och schema för träningspass med tiden kommer att förändras utefter alla medlemmars behov och önskemål. CrossFit Ljusdals mål är att erbjuda minst ett pass per vardag samt ett pass varje helg. Med tiden är vårt mål att öka antalet schemalagda pass per vecka.

5.3 CrossFit Ljusdal begränsar genom detta avtal medlemmens träningstillfällen till 6 pass per vecka. Detta för medlemmens säkerhet. CrossFit Ljusdal vill inte bidra till kronisk överträning på grund av för hög träningsvolym som annars möjliggjorts via detta avtal.

5.4 CrossFit Ljusdal skall vid behov erbjuda särskilda träningspass för medlemmar som är i behov av mer kompetens för att på ett säkert sätt kunna delta i CrossFit Ljusdals fullständiga träningsutbud. Medlemmen förbinder sig att vid uppmaning från CrossFit Ljusdals personal endast delta på dessa särskilda träningspass fram tills att medlemmen av CrossFit Ljusdals personal godkänts för deltagande i det fullständiga träningsutbudet. Detta för att medlemmen inte skall utsättas för överhängande risk för skada eller ohälsa med anledning av sin egen oförmåga till säkert utförande av träningen.

5.5 CrossFit Ljusdal erbjuder medlemmen vistelse i träningscentret med syfte att på egen hand utföra träningspass med enbart viss uppsikt från CrossFit Ljusdals personal. För att medlemmen skall äga rätten till detta utbud krävs medgivande från CrossFit Ljusdal, som ej är permanent utan kan återkallas närhelst CrossFit Ljusdals personal anser medlemmen oförmögen att hantera detta privilegium på ett för medlemmen säkert sätt. Medlemmen godtar att dennes möjlighet att utnyttja träningscentret helt på egen hand regleras av CrossFit Ljusdals personal i syfte att skydda medlemmen mot onödig risk för skada och ohälsa.

5.6 Medlemmen godtar härmed att denne kan nekas tillträde till träningscentret fram tills 15 minuter innan schemalagt träningspass startar, som medlemmen bokat plats på.

5.7 Medlemmen förbinder sig att senast på angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av CrossFit Ljusdals personal. Om medlemmen ej kan uppfylla detta kan medlemmen nekas deltagande på träningspasset.

5.8 Medlemmen förbinder sig att avlägsna sig från träningsytan i samma stund som schemalagt träningspass slutar, som medlem deltagit i, om inte annat anges av CrossFit Ljusdals personal. Detta för att ej hindra följande träningspass från att fortskrida riskfritt.

5.9 Medlemmen förbinder sig härmed att senast 30 minuter efter avslutat träningspass, som medlemmen bokat och deltagit i, vara ute från träningscentret, om inte annat anges av CrossFit Ljusdals personal. Detta för att ej hindra andra medlemmar från att nyttja träningscentrets utrymmen.

5.10 CrossFit Ljusdal kan inte alltid garantera tillgång till, av medlemmen önskad träningsaktivitet, som genomförs enligt schemat eller med särskild träningsutrustning eller tillgången är begränsad av annan anledning.

5.11 Det åligger medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i, av CrossFit Ljusdal erbjudna, träningspass, genom bokning enligt CrossFit Ljusdals regler för denna.

5.12 Genom detta avtal så godtar medlemmen att CrossFit Ljusdals träningscenter på oförutbestämda tider kan vara stängt för medlemmen en eller flera dagar i streck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall medlemmen informeras om via anslag på träningscentret och via e-post, minst en vecka i förväg.

6. ”Frysning” av medlemskap vid särskilda omständigheter

6.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet.

6.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då CrossFit Ljusdal godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som CrossFit Ljusdal godkänt, att medlemmen spärras från tillgång till träningscentret och dess utbud och att månadsavgifter ej debiteras under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.

6.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande.

6.4 Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring på ort där CrossFit Ljusdal ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 60 dagar och längst om 365 dagar. Intyget ska utfärdas av arbetsgivare, resebyrå, eller vara en resebiljett i någon form.

6.5 Ansökan om frysning av medlemskap bör göras i förväg.

7. Avgifter och betalning

7.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt CrossFit Ljusdals vid var tid gällande prislista. I anslutning till beviljande av medlemskap skall medlemmen kontant betala engångsavgifter i form av administrations- och medlemsavgifter.

7.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontant- medlemskap i förskott för hela bindningstiden, och avgifter för autogiro-medlemskap löpande. Betalningen ska vara CrossFit Ljusdal senast tillhanda det datum som står angivet på respektive faktura eller angivet i annan mellan CrossFit Ljusdal och medlemmen upprättad överenskommelse. Det ankommer på medlemmen att vid autogiro-medlemskap skriftligen lämna särskilt medgivande för överföring via autogiro. Sådant medgivande skall i efterhand bifogas detta avtal. Den första och sista överföringen via autogiro under avtalstiden omfattar i regel månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad.

7.3 CrossFit Ljusdal har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiromedlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindnigstid.

7.4 Medlemmen behöver inte erlägga månadsavgift för tid

– då medlemskapet ej nyttjas enligt punkterna 6.1-6.5 eller

– då CrossFit Ljusdal har stängt av medlemmen enligt punkterna 8.1-8.4.

7.5 Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro (autogiromedlemskap), och tillräckliga medel därför saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar CrossFit Ljusdal en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så kan CrossFit Ljusadl komma att skicka skulden till inkasso. CrossFit Ljusdal har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift.

7.6 Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturans angivet belopp har kommit in på CrossFit Ljusdals konto. Om CrossFit Ljusdal inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har CrossFit Ljusdal rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. Upphörande av medlemsavtal

8.1 Medlemsavtal för kontant-medlemskap upphör utan föregående uppsägning vid utgången av den bindningstid som medlemmen har bundit sig för i medlemsavtalet. Medlemmen kan när som helst, med 3 månaders varsel, säga upp sitt medlemsavtal avseende autogiro- medlemskap för vilket bindningstiden har löpt ut. Medlemsavtal för autogiro-medlemskap fortsätter således, efter att bindningstiden har löpt ut, att gälla med, i avsnitt 7 nämnda, rådande förhållanden.

8.2 Medlem har rätt att, genom meddelande som CrossFit Ljusdal skall ha erhållit senast inom 2 veckor från dagen för medlemsavtals tecknande, avsluta medlemskapet oavsett bindningstid. CrossFit Ljusdal debiterar i sådant fall alltid en avgift motsvarande 1 månad från medlemskapets startdatum men återbetalar erlagda engångsavgifter och övriga i förskott erlagda avgifter.

8.3 Medlem, som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. längre sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan ges möjlighet att, genom överenskommelse med CrossFit Ljusdal, avsluta bundet medlemskap oavsett att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då eventuell överenskommelse sker mellan medlemmen och CrossFit Ljusdal. CrossFit Ljusdal debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst en månadsavgift.

8.4 CrossFit Ljusdal har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av CrossFit Ljusdal vidtar tillräcklig rättelse;

– missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller

– bryter mot säkerhets- och ordningsregler, någon av i detta avtal förklarade allmänna villkor eller anvisningar givna av CrossFit Ljusdals personal så att risk för ohälsa eller personskada för medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

9. Återbetalning av erlagda avgifter vid förtida upphörande av medlemsavtalet

9.1 CrossFit Ljusdal återbetalar, vid förtida upphörande av medlemsavtalet under bindningstiden och efter begäran av medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som medlemmen bundit sig för i medlemsavtalet (efter avdrag av debiterade avgifter) om medlemskapet upphör av någon av följande omständigheter

– CrossFit Ljusdal och medlemmen har nått överenskommelse om att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av medlemmens hälsa, eller ändrat förhållande enligt punkt 8.3.

10. Övriga träningsmöjligheter och tjänster

10.1 Övriga träningsmöjligheter och tjänster, såsom personlig träning, föreläsning, utbildning eller liknande kan komma att kräva ett för tjänsten vid var tid gällande separat avtal, för vilket medlemmen härmed förbinder sig att ingå i om sådan träningsmöjlighet eller tjänst köps av eller via CrossFit Ljusdal.

11. Barn och barnvagnar

11.1 Barn under 14 år får vistas på träningscentret under uppsyn av förmyndare. När medlemmen vistas på träningscentret, i sällskap av person som medlemmen står som målsman till, innan träning så ska denna person befinna sig i medlemmens direkta närhet. När medlemmen tränar på CrossFit Ljusdals träningscenter så ska eventuell person som medlemmen står som målsman till vistas på den yta i lokalen där minst risk för olyckor gäller. Denna plats skall anvisas av CrossFit Ljusdals personal. Samtidigt så skall medlemmens sällskap kunna ha ögonkontakt med medlemmen.

11.2 CrossFit Ljusdal tillåter barnvagnar på träningscentret men har bara plats för ett fåtal och medlemmen kan därför inte räkna med att plats finns för barnvagn som eventuellt medtages.

11.3 Barnvagnar får inte stå i vägen för andra medlemmar eller personal. Personalen på plats avgör vid var tid om av medlemmen medtagen barnvagn får placeras i lokalen eller inte.

12. Säkerhets- och ordningsregler

12.1 Medlemmen får inte vara i vägen för, eller på något sätt, störa pågående pass, eller personlig träning, när denne vistas på träningscentret.

12.2 Medlemmen får inte förolämpa andra medlemmar eller på något sätt förorsaka annan person olycka eller ohälsa på CrossFit Ljusdals träningscenter.

12.3 CrossFit Ljusdal har rätt att, efter officiell varning, säga upp medlemmens avtal i händelse av att säkerhet- och ordningsregler överträds av medlemmen.

13. Ändring av avtalets allmänna villkor

13.1 CrossFit Ljusdal har rätt att ändra alla dessa allmänna villkor. Vid ändring av medlemsavtalsregler kommer medlemmen att av CrossFit Ljusdal kontaktas via telefon, e-post eller direkt via träningscentret.

14. Information och meddelanden

14.1 CrossFit Ljusdal skickar information och meddelanden enligt medlemsavtalet till medlemmen främst med e-post till av medlemmen anmäld e- postadress. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast den andra vardagen efter dagen för avsändandet.

14.2 Meddelanden från medlemmen enligt medlemsavtalet kan överlämnas till CrossFit Ljusdal via telefonkontakt eller skickas per brev eller e-post till CrossFit Ljusdal. Telefonnummer, adress och e-postadress till CrossFit Ljusdal anges på CrossFit Ljusdals hemsida (http://www.crossfitljusdal.se)

14.3 Medlemmen skall underrätta CrossFit Ljusdal om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro.

15. Personuppgifter

15.1 CrossFit Ljusdal behandlar uppgifter om medlemmen för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som medlemmen samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

15.2 Medlemmen samtycker till att CrossFit Ljusdal, och andra bolag som står i företagsmässig förbindelse till CrossFit Ljusdal, behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål eller marknadsföring.

15.3 Medlemmen kan när som helst anmäla till CrossFit Ljusdal begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke. CrossFit Ljusdal bekräftar anmäld begränsning eller återkallelse. Om medlemmen anmält att dennes uppgifter inte får användas för direktreklam så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål.

16. Tvist

16.1 Uppstår tvist mellan medlemmen och CrossFit Ljusdal skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. CrossFit Ljusdal förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och CrossFit Ljusdal äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

FÖRETAGSUPPGIFTER

Företagsnamn: CI Athletics AB
Organisationsnummer: 559046-4862
VD: Persson, Nils Rune
Registreringsår: 2013
F-Skatt: Registrerad

ADRESSER:
(Besöksadress)
Magasinsgatan 14
82732 Ljusdal

(Företagsadress)
Furugatan 74
82735 Ljusdal
Gävleborgs län

Sverige

BG: 406-8847

Konto  8264-4, 63 122 607-3 (SEK)
IBAN SE32 8000 0826 4406 3122 6073
Bankens BIC SWEDSESS
Kontohavare CI ATHLETICS AB

Back to Top